Návštěvní řád

Návštěvní a provozní řád hradu Boskovice.

Článek 1

 • Mimo návštěvní dobu lze objekt zpřístupnit pro předem ohlášené hromadné výpravy minimálně 10 osob i ve všední dny.
 • Hrad je během návštěvní sezóny a doby po zaplacení vstupného přístupný návštěvníkům individuálně.
 • V pondělí není objekt přístupný, jestliže se jedná o běžný pracovní den. Pokud připadne státní svátek na pondělí, je hrad pro veřejnost otevřený.
 • Poslední vstup do hradu je umožněn nejpozději půl hodiny před ukončením otevírací doby.

Článek 2

Prohlídka kulturní památky

 • Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu pouze po předchozí písemné, e-mailové či telefonické dohodě se správou hradu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo přednostního provedení po hradě.
 • Na stanovené prohlídkové trase jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy hradu.
 • Děti ve věku do 6 let mají do hradu povolen vstup jen v doprovodu dospělých.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek (hustý déšť, bouře, vítr, námraza, mlha a podobně) může být hrad Boskovice krátkodobě uzavřen. V takovém případě jsou návštěvníci, kteří se již v objektu nacházejí, povinni podle pokynů pracovníků správy hradu opustit nejvíce nebezpečná místa a přemístit se do určených prostor.
 • V případě pořádání rozsáhlejších kulturních akcí mohou být prohlídky hradu zrušeny.
 • Výjimky z výše uvedených pravidel povoluje vedoucí správy památkového objektu.

ČLÁNEK 3

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 • Návštěvníci jsou vždy povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 • Osobám důvodně podezřelým z toho, že jsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, je přístup do objektů zakázán.
 • V areálu je zakázáno jakékoli chování, které by mohlo rušit či obtěžovat ostatní návštěvníky objektu. Toto ustanovení platí zejména pro jakákoliv umělecká vystoupení, prezentace, nabídky služeb či zboží, popřípadě další aktivity směřující k návštěvníkům objektu.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky i jakýkoli jiný majetek v areálu objektu.

Zejména je zakázáno:

 • Dotýkat se vystavených předmětů
 • Psát či malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jinak poškozovat
 • Opouštět vymezenou trasu prohlídky a pohybovat se v těch částech objektu, kam je vstup zakázán
 • Rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních zařízení, hlasitými projevy a podobnou činností) či jakkoli jinak probíhající kulturní program nebo ostatní návštěvníky objektu
 • Jíst, pít a kouřit mimo k tomu vymezená místa
 • V celém objektu manipulovat s otevřeným ohněm a světlem, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 • Vylézat na hradby, složené kameny, dřevo či jiný zde uložený materiál
 • Vjíždět do areálu motorovými vozidly (mimo zásobování a viditelně označené výjimky)
 • Pohybovat se v areálu na jízdních kolech, koloběžkách a jiných podobných dopravních prostředcích (s výjimkou pro invalidní vozíky, kompenzační pomůcky pro hendikepované, dětské kočárky a dětská odrážedla, za něž ovšem návštěvník přebírá plnou odpovědnost)
 • Parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 • Jinak narušovat klid a pořádek

Doplňující informace

 • Psi se v objektu mohou pohybovat pouze na vodítku, vstup do interiérů je jim ovšem zapovězen. Majitelé zvířat jsou v areálu hradu i v jeho okolí plně odpovědní za škody způsobené jejich zvířaty. Zcela bezpodmínečnou povinností je také úklid zvířecích exkrementů.
 • Fotografování, filmování a pořizování jiných audiovizuálních záznamů je v areálu povoleno pouze k soukromým účelům bez použití stativů, přídavných osvětlení a dalších doplňkových zařízení. Ve zpřístupněných interiérech a ve skupině během komentované prohlídky je zakázáno používat tzv. selfie tyče. Správa hradu si vyhrazuje právo ve vybraných částech objektu pořizování fotografií a jakýchkoli audiovizuálních záznamů zcela zakázat.
 • Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely musí být fotografování, filmování, popřípadě pořizování jiných audiovizuálních záznamů předem povoleno společností MP Holding, a.s.
 • Správa hradu nenese zodpovědnost za ztrátu na hradě odložených předmětů (fotoaparáty, tašky, oděvy apod.).

ČLÁNEK 4

Závěrečná ustanovení

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v pokladně nebo v kanceláři objektu.

Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na majitele objektu:

MP Holding, a.s.,
Hradní 638/6,
680 01 Boskovice.
Tel: +420 516 454418,
Fax: +420 516 454605,
e-mail: info@mpholding.cz.